Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Hamburg Verhuur BV

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Ondernemer: de (rechts)persoon die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een aanbieding aan of Overeenkomst met een Wederpartij;

b) Wederpartij: de partij die een Product huurt of koopt van Ondernemer;

c) Wederpartij zijnde een consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Product koopt van Ondernemer en daarmee een Overeenkomst (op afstand) aangaat;

d) Product: één of meerdere verplaatsbare ruimte(n) zoals deze door Ondernemer ofwel ten titel van huur ex artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek dan wel ten titel van koop worden aangeboden, welke geschikt zijn om te worden getransporteerd, opgesteld en verplaatst, inclusief het eventueel meegeleverde toebehoren zoals meubilair en aangebrachte installaties;

e) Overeenkomst: iedere schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden;

f) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

f) Partijen: Ondernemer en Wederpartij;

g) Afleveradres: het eerste schriftelijk door Wederpartij aan Ondernemer opgegeven adres waar het Product door Ondernemer moet worden afgeleverd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/overeenkomsten (daaronder begrepen meeromvattende overeenkomsten (aanneming van werk, etc.) die onder meer koop/verkoop behelzen) en de daaruit voortvloeiende verbintenissen die Ondernemer met haar Wederpartij aangaat met betrekking tot een Product en/of tot verlening van diensten door Ondernemer.

2.2 I.v.m. de financiering ingeschakelde derden (bijv. op basis van een leasingconstructie) laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden onverlet. Ondernemer zal alle voorwaarden jegens de ingeschakelde derde alsook jegens de daadwerkelijke gebruiker (beiden in dit verband ook aan te duiden als: ‘Wederpartij’) van de Producten kunnen inroepen. Het staat Ondernemer daarbij steeds vrij te kiezen uit de bepalingen betreffende verhuur of betreffende verkoop.

2.3 De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Vertalingen van de algemene voorwaarden zijn slechts indicatief; de Nederlandse versie prevaleert.

2.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.5 Indien een deel van de Overeenkomst of van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 van het Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 3 – Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Offertes van Ondernemer zijn vrijblijvend.

3.2 Indien Wederpartij naar aanleiding van een offerte een Product wil huren of kopen en/of diensten van Ondernemer af wil nemen, stuurt Ondernemer op verzoek van Wederpartij een schriftelijk aanbod tot het aangaan van een overeenkomst met leverdatum, specificaties/of tekeningen. Dit schriftelijk aanbod is, tenzij anders aangegeven, zes weken geldig en dient binnen de geldende termijn getekend door Wederpartij te worden geretourneerd, waarmee, op datum van ontvangst door Ondernemer, de Overeenkomst tot stand komt.

3.3 Alle Overeenkomsten worden gesloten onder voorbehoud van beschikbaarheid van het Product, mankrachten en vervoermiddelen op de overeengekomen leveringsdatum.

3.4 Getoonde specificaties, modellen, tekeningen, gegevens en mededelingen van Ondernemer ten aanzien van afmetingen, capaciteit en overige eigenschappen van het Product worden te goeder trouw verstrekt maar zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen door Wederpartij geen rechten worden ontleend, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Levering

4.1 Tenzij schriftelijk door Ondernemer anderszins aangegeven wordt het Product geoffreerd voor levering af bij het kantooradres van Ondernemer.

4.2 Indien Ondernemer het Product op verzoek van Wederpartij op een ander afleveradres aflevert, komen alle kosten van en naar het Afleveradres voor rekening van Wederpartij. Ondernemer is gerechtigd een verzoek om wijziging van het afleveradres van Wederpartij niet in te willigen en de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien Wederpartij vasthoudt aan de opgegeven wijziging.

4.3 Indien Wederpartij bepaalde (veiligheids-)eisen bij de aflevering van het Product door Ondernemer, althans door haar ingeschakelde derden in acht wil laten nemen, dient zij dit tijdig voorafgaande aan de aflevering schriftelijk aan Ondernemer te melden. Ondernemer en/of door haar in te schakelen derden zijn slechts gehouden de door Wederpartij vooraf gestelde (nadere) eisen ter zake de aflevering van het Product in acht te nemen, voor zover dat in redelijkheid van hen kan worden gevergd. Alle kosten in verband hiermede zijn voor rekening van Wederpartij. Het niet (volledig) in acht nemen van de betreffende eisen zal geen grond voor Wederpartij vormen om zijn medewerking aan de aflevering van het Product te weigeren c.q. uit te stellen.

4.4 Bij aflevering door of namens Ondernemer zal Wederpartij ervoor zorgdragen dat de plaats waar het Product komt te staan, goed toegankelijk is en door Ondernemer (ingeschakelde derden) goed kan worden bereikt, zodat de plaatsing van het Product op juiste wijze, zonder vertraging en schade kan geschieden.

4.5 Indien bij aflevering van het Product op het Afleveradres blijkt dat het Product niet kan worden geplaatst vanwege het feit dat het terrein niet toegankelijk is althans te klein of door een andere oorzaak niet geschikt is om als opstelplaats voor het Product te dienen, dan is Ondernemer gerechtigd het Product niet af te leveren. Alle schade die Ondernemer in verband hiermee lijdt zal door Wederpartij worden vergoed.

Artikel 5 – Bescherming merknaam

Ter bescherming van de merknaam van Ondernemer is Wederpartij niet gerechtigd naamplaten (waaronder begrepen stickers) met de naam of merknaam ‘Hamburg Verhuur’ aan de buitenzijde van het Product te verwijderen, uit te wissen, onleesbaar te maken, te veranderen of op enigerlei wijze te bedekken.

Artikel 6 – (Overheids-)voorschriften en vergunningen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is Wederpartij zowel bij als na het aangaan van de Overeenkomst verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanvragen, verkrijgen en behouden van alle vereiste ontheffingen, vergunningen en toestemmingen van derden. Wederpartij zal Ondernemer op eerste verzoek een kopie verstrekken van de betreffende vergunningen/ontheffingen en/of toestemmingen.

6.2 Indien op de overeengekomen leverdatum het Product niet kan worden geplaatst of diensten niet kunnen worden geleverd in verband met het ontbreken van vereiste vergunningen en/of toestemming van derden, is Ondernemer gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten (zoals opslagkosten,

aanvullende vervoerskosten, etc.) bij Wederpartij in rekening te brengen. Ondernemer is in voorkomend geval gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden. Alle met de ontbinding samenhangende kosten zijn alsdan voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 – Verzekering

7.1 Wederpartij is verplicht voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum een kopie van de betreffende verzekeringspolis aan Ondernemer te verstrekken indien de waarde van het Product (zo mogelijk vermeld in de Overeenkomst) meer is dan EUR 25.000,-. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Wederpartij haar rechten uit hoofde van voornoemde verzekering op eerste verzoek aan Ondernemer overdragen.

7.2 Indien Wederpartij niet voldoet aan de verplichtingen uit voorgaand lid, is Ondernemer gerechtigd de levering van het Product op te schorten en/of de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Ondernemer besluit de levering op te schorten betekent dit dat de ingangsdatum van de Overeenkomst wordt opgeschoven tot het moment waarop het Product alsnog wordt afgeleverd. Alle overeengekomen bedragen blijven verschuldigd.

Artikel 8 – Prijs, verzuim, boete en (buitengerechtelijke) kosten

8.1 Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd (met inbegrip van de boetes) zijn exclusief btw.

8.2 Indien Wederpartij met Ondernemer overeenkomt dat Ondernemer diensten moet verrichten ten behoeve van Wederpartij of zaken moet leveren die niet in het schriftelijke aanbod zijn vermeld, zijn alle kosten daarvan voor rekening van Wederpartij. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is in de tussen Partijen gesloten overeenkomst derhalve niet begrepen: de kosten met betrekking tot eventueel uit te voeren grondwerkzaamheden, berekeningen, het verzorgen van de aansluiting op Nutsbedrijven, het elektrisch doorlussen en dooraarden, het aanbrengen van datalijnen, de plaatsing van brandblusmiddelen in het Product, het reinigen van het Product bij einde huur alsmede de kosten van alle extra voorzieningen die door Ondernemer in het Product worden aangebracht en niet tot de standaarduitrusting behoren (waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt: eventueel benodigde sonderingen, EPN-norm en berekeningen, vervoerskosten (inclusief kosten van eventuele omleidingen en begeleiding), grondwerk en fundering, (tele-)kraankosten, rijplaten, infrastructuur, precariorechten, verzekering op locatie, kapvergunning, bouwstroom en aarding ten behoeve van het te plaatsen Product, onderrandafwerking (kantplanken), aansluitleidingen voor gas, water, elektra en riolering, zonwering/rolluiken, meterkast, brand-, alarm- en ontruimingsinstallatie, brandblusmiddelen, kosten van voldoen aan aanvullende eisen van Bouw- en Woningtoezicht, brandweer, arbodiensten en/of GGD, schilderen waterleiding en CV-leiding, verzorgen bouwaanvraag of vergunningaanvraag, leges, ventilatieberekeningen, mindervalidevoorzieningen, voorzieningen voor plaatsing en aansluiting keukeninrichting, voorzieningen voor afsluitbaarheid en bereikbaarheid locatie, kapstokken, bouwhekken, afmelding nutsbedrijven, noodverlichting, coralmat, rookmelders, deurdrangers, draaiknopcilinders, systeemplafond, bladvangers). Voornoemde kosten zullen separaat door Ondernemer bij Wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

8.3 Betaling door Wederpartij dient plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Wederpartij is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

8.4 Ondernemer behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog uit te voeren leveringen, en is gerechtigd - indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat - leveringen op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door Wederpartij niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

8.5 Wederpartij is samengestelde interest verschuldigd ad 1,25% per maand (of gedeelte daarvan) over alle bedragen die niet binnen de in de Overeenkomst vermelde termijnen zijn voldaan.

8.6 In alle gevallen waarin Ondernemer een sommatie, ingebrekestelling of een exploot aan Wederpartij doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Wederpartij om deze tot nakoming van de Overeenkomst (of tot ontruiming/oplevering van het Product te dwingen) is Wederpartij verplicht alle

daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte aan Ondernemer te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen Partijen bij voorbaat vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom. Ondernemer behoudt zich het recht voor de volledige c.q. daadwerkelijke kosten integraal op Wederpartij te verhalen.

8.7 Indien Wederpartij zich, na (voor zover nodig) door Ondernemer behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt Wederpartij aan Ondernemer, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van EUR 250,- per kalenderdag voor elke kalenderdag dat Wederpartij in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Ondernemer op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Ingeval van overmacht is Ondernemer gerechtigd de levertijd voor de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding, anders dan terugbetaling van een eventueel al betaald bedrag aan Wederpartij te voldoen. De tot het moment van ontbinding door Ondernemer gemaakte kosten ten behoeve van Wederpartij zullen door Wederpartij verschuldigd blijven en mogen door Ondernemer worden verrekend met de door haar aan Wederpartij terug te betalen bedrag.

9.2 Onder overmacht aan de zijde van Ondernemer wordt in elk geval verstaan: oproer, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machines, storingen in de energievoorziening, waardoor de bedrijfsvoering van Ondernemer, direct of indirect, negatief wordt beïnvloed.

Artikel 10 – Schade en aansprakelijkheid

10.1 Ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die Wederpartij lijdt ten gevolge van een gebrek aan het Product, de nalatigheid of vertraging in het beschikbaar stellen van het Product door Ondernemer, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, en/of de aflevering van het Product, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ondernemer.

10.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, schade aan de persoon of goederen van derden die in het Product aanwezig zijn, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Wederpartij vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van die derden ter zake.

10.3 Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die Ondernemer niet kende en niet behoorde te kennen.

10.4 Wederpartij zal Ondernemer vrijwaren ter zake alle vorderingen (met inbegrip van boetes) veroorzaakt door of voortvloeiende uit of in verband met de aflevering van het Product en/of het gebruik daarvan.

10.5 Wederpartij neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het Product.

10.6 De in dit artikel bedongen uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Ondernemer en/of haar – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden.

10.7 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

10.8 Ingeval Ondernemer, niettegenstaande het bovenstaande, op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid toch gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding, is iedere aansprakelijkheid van Ondernemer in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer wordt uitbetaald.

10.9 Ingeval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in 10.8 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat uit bepalingen 20.1 of 37.1 volgt, echter zulks tot een maximum van € 80.000,–.

Artikel 11 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

Indien Wederpartij een natuurlijk persoon is, verstrekt Wederpartij door middel van ondertekening van de Overeenkomst toestemming aan Ondernemer en aan de beheerder om de persoonsgegevens van Wederpartij in een bestand op te nemen en/of te verwerken.

Artikel 12 – Hoofdelijkheid

12.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Wederpartij hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Ondernemer aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door Ondernemer aan één van de Wederpartijen of een aanbod daartoe, betreft alleen die Wederpartij.

12.2 De verbintenissen uit de Overeenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Wederpartij betreft, hoofdelijk.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of naar aanleiding van door Ondernemer gedane aanbiedingen, dan wel tussen Partijen gesloten overeenkomsten, en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen dan wel deze algemene voorwaarden zullen naar Nederlands recht uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN VERHUUR

Artikel 14 – Eigendom en kwalificatie

14.1 Het Product blijft te allen tijde eigendom van Ondernemer.

14.2 Het Product is een roerende zaak ex artikel 3:3 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, welke tijdelijk wordt verhuurd, verplaatsbaar is en blijft en aldus niet bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.

14.3 Het is Wederpartij verboden zodanige aanpassingen aan het Product te doen dat het Product niet langer als roerende zaak ex artikel 3:3 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kwalificeert, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt het aard- en nagelvast verbinden van het Product aan een onroerende zaak, de grond en fundering daaronder begrepen. Voorts is het Wederpartij niet toegestaan om het Product voor bewoning te gebruiken.

Artikel 15 – Looptijd en ingangsdatum Overeenkomst

15.1 De looptijd van de Overeenkomst vangt aan op de dag dat het Product wordt afgeleverd op de door Wederpartij gespecificeerde plaats, zijnde de ingangsdatum van de Overeenkomst.

15.2 Indien de plaats waar het Product staat naar het oordeel van Ondernemer bij het einde van de Overeenkomst en/of het ophalen van het Product niet (goed) toegankelijk is en/of door Ondernemer en/of door hem (ingeschakelde derden) niet (goed) kan worden bereikt, zodat het ophalen niet op een juiste wijze, zonder vertraging of schade kan geschieden, is Ondernemer gerechtigd het Product niet mee te nemen. Na het einde van de Overeenkomst is Wederpartij voor de periode waarover het Product niet kan worden opgehaald een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de tussen partijen overeengekomen huur.

15.3 De Overeenkomst eindigt op de dag waartegen geldig door één van de Partijen is opgezegd dan wel de Overeenkomst tussentijds is beëindigd (middels buitengerechtelijke ontbinding).

15.4 Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, geldt een opzegtermijn voor beide Partijen van tenminste drie maanden. Is de Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd dan eindigt deze door opzegging tegen het einde van de overeengekomen huurperiode met inachtneming van een

opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand.

15.5 De Overeenkomst voor bepaalde tijd die niet, niet tijdig, althans niet geldig is opgezegd, wordt verlengd met een periode die gelijk is aan de overeengekomen Overeenkomst voor bepaalde tijd.

15.6 Met instemming van de Ondernemer kan een tijdig en rechtsgeldig opgezegde Overeenkomst voor bepaalde tijd gedurende de opzegtermijn voor de duur van minimaal drie maanden worden verlengd. Een dergelijke Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist.

15.7 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Artikel 16 – Risico en verzekering

16.1 Het risico van het Product gaat over op Wederpartij op het moment van aflevering.

16.2 Wederpartij dient vanaf het moment van aflevering en gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst over een adequate ‘storm-en brand verzekering’ (op basis van nieuwwaarde van het Product inclusief transportkosten) te beschikken.

Artikel 17 – Huurprijs en overige kosten

17.1 De aanvangshuurprijs (exclusief btw) en overige kosten (exclusief btw) staan separaat vermeld in de Overeenkomst.

17.2 De overige kosten bestaan uit de kosten van transport van het Product naar het Afleveradres, de kosten van montage, demontage, laden en lossen van het Product, alle heffingen en/of belastingen welke verband houden met het plaatsen en/of gebruiken van het Product dan wel verband houden met de Overeenkomst (waaronder uitdrukkelijk begrepen precariorechten en leges), alsmede eventuele andere kosten waarvan Partijen overeengekomen zijn dat deze ten laste van Wederpartij komen.

17.3 Partijen komen overeen dat Ondernemer btw over de huurprijs in rekening brengt voor zover Wederpartij het gehuurde blijvend gebruikt/blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van btw op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. Indien géén met btw belaste verhuur wordt overeengekomen is Wederpartij naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan Ondernemer verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat Ondernemer c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de btw op de investeringen en exploitatiekosten van Ondernemer niet (meer) aftrekbaar zijn. Indien Partijen een met btw belaste verhuur zijn overeengekomen maken zij gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met btw belaste verhuur. Wederpartij verklaart door ondertekening van de Overeenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Ondernemer, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van btw op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.

17.4 Ondernemer is, tot aan de ingangsdatum van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om prijsstijgingen van kostenposten van het Product (waaronder begrepen btw-tarieven en koersverschillen) door te berekenen en aldus de geoffreerde (en mogelijk reeds geaccepteerde) huurprijs te verhogen. In dat geval is Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst binnen twee weken na de aankondiging van de huurprijsstijging buitengerechtelijk te ontbinden.

17.5 Indien Wederpartij na het tot stand komen van de Overeenkomst, als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden ook de overeengekomen aflevering van het Product wenst uit te stellen, is Ondernemer gerechtigd extra kosten aan Wederpartij in rekening te brengen. Deze extra kosten worden als volgt gefixeerd: bij melding aan Ondernemer tot 30 kalenderdagen voor de overeengekomen ingangsdatum van de Overeenkomst: een vast bedrag van EUR 750,- ; bij melding aan Ondernemer tussen 30 kalenderdagen en veertien kalenderdagen voor de overeengekomen ingangsdatum: een vast bedrag van EUR 1500,-; bij melding aan Ondernemer tussen veertien kalenderdagen en zeven kalenderdagen voor de overeengekomen ingangsdatum: een vast bedrag van

EUR 2250,- bij melding aan Ondernemer korter dan zeven kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen ingangsdatum: een vast bedrag van EUR 3000,-. Ondernemer zal Wederpartij terstond na een melding over uitstel van aflevering van het Product als bedoeld in dit artikel, een factuur voor de verschuldigde boete zenden, welke factuur Wederpartij binnen zeven kalenderdagen na dagtekening van die factuur aan Ondernemer dient te voldoen. De huurprijs en alle overige kosten als bedoeld in dit artikel blijven steeds verschuldigd. Ten aanzien van de ingangsdatum van de Overeenkomst geldt in dit geval dat deze wordt opgeschoven tot het moment waarop het Product alsnog wordt afgeleverd.

17.6 De huurprijs (in beginsel berekend per maand) vermeerderd met btw alsmede de overige kosten als bedoeld in lid 2 zijn in één bedrag in euro’s per maand bij vooruitbetaling verschuldigd – zonder dat Wederpartij gerechtigd is zich op verrekening te beroepen – telkens vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18 – Huurprijswijziging

18.1 De huurprijs wordt jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.

18.2 De huurprijs wordt niet gewijzigd indien de aanpassing zou leiden tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. In dat geval blijft die laatst geldende huurprijs ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Alsdan worden bij die huurprijswijzigingen de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd.

18.3 De gewijzigde huurprijs geldt, ook al wordt van de aanpassing aan Wederpartij geen afzonderlijke mededeling gedaan.

18.4 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door Partijen elk voor de helft gedragen.

18.5 De huurprijswijziging wordt per 1 januari van ieder kalenderjaar doorgevoerd. Prijzen voortvloeiende uit overeenkomsten tot stand gekomen vóór 31 september van een daaraan voorafgegane kalenderjaar zullen voor het eerst per 1 januari van het volgende kalenderjaar worden geïndexeerd. Prijzen uit overeenkomsten tot stand gekomen op of na 31 september van een kalenderjaar zullen pas per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar worden geïndexeerd.

Artikel 19 – Oplevering, staat en gebreken

19.1 Het Product wordt door Ondernemer/in opdracht van Ondernemer op de overeengekomen datum afgeleverd op het Afleveradres. Wederpartij is verplicht aanwezig te zijn bij de aflevering van het Product.

19.2 Wederpartij staat er jegens Ondernemer voor in dat op de plaats van het Afleveradres waar het Product komt te staan een behoorlijke fundering aanwezig is. Indien Wederpartij twijfelt aan de deugdelijkheid van de benodigde funderingen, zal zij hierover tijdig voor de levering als bedoeld in dit artikel contact opnemen met Ondernemer en de funderingen zo nodig op haar kosten door Ondernemer vooraf laten controleren c.q. aanpassen.

19.3 Wederpartij zal het Product niet verwijderen van de plaats waar het door/in opdracht van Ondernemer is afgeleverd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer.

19.4 Het Product wordt op het moment van aflevering, zoals in dit artikel beschreven, door Wederpartij aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Die staat wordt door of vanwege Ondernemer en

Wederpartij vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, welk proces-verbaal deel uitmaakt van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het Product geacht te zijn opgeleverd in de staat die Wederpartij mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

19.5 Er is sprake van een gebrek van het Product als het gezien de staat of gezien een eigenschap of andere niet aan Wederpartij toe te rekenen omstandigheid niet aan Wederpartij het genot kan verschaffen dat Wederpartij daarvan bij het aangaan van de Overeenkomst mag verwachten.

Artikel 20 – Schade en Aansprakelijkheid

20.1 Iedere en alle aansprakelijkheid van Ondernemer jegens een Wederpartij wordt bestreken door art. 10 van deze algemene voorwaarden en is vervolgens beperkt tot het voor de betreffende overeenkomst aan Wederpartij in rekening gebrachte totaal aan huurmaanden over een jaar (stand i.v.m. ½ jaarnota’s actuele huurtermijn x 12).

20.2 Wederpartij zal Ondernemer onverwijld in kennis stellen van een gebrek en van de (dreigende) schade die uit dat gebrek of uit een andere oorzaak of omstandigheid voortvloeit. Wederpartij geeft Ondernemer een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, tenminste zes weken bedraagt om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Ondernemer komend gebrek.

20.3 Wederpartij is jegens Ondernemer aansprakelijk voor de schade die aan het Product gedurende de looptijd van de Overeenkomst ontstaat, tenzij Wederpartij kan aantonen dat de schade is ontstaan ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar kan worden toegerekend. De schade waarvoor Wederpartij jegens Ondernemer aansprakelijk is omvat mede – voor zover wettelijk mogelijk – schade aan de buitenzijde van het Product, brandschade aan het Product alsmede de situatie dat het Product geheel en al verloren gaat.

20.4 Wederpartij heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen recht of verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de Overeenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek.

Artikel 21 – Inspectie en gebruik

21.1 Naast de gezamenlijke inspectie als bedoeld in artikel 19.4 van deze voorwaarden, is Wederpartij verplicht het Product bij aflevering grondig te inspecteren om na te gaan of het geschikt is of door Wederpartij geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die Wederpartij daaraan moet geven. Ondernemer heeft de geschiktheid van het Product niet onderzocht en is enkel gehouden Wederpartij op de hoogte te stellen van aan Ondernemer bekende gebreken waarvan zij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die Ondernemer niet kende en niet behoorde te kennen.

21.2 Wederpartij zal het gehuurde – gedurende de gehele duur van de Overeenkomst – daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de Overeenkomst aangegeven bestemming. Wederpartij zal hierbij eventuele bestaande beperkte rechten en de van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen (waaronder eisen ten aanzien van het bedrijf van Wederpartij, ten aanzien van het gebruik van het Product, alsmede ten aanzien van alles wat in of aan het Product aanwezig is) in acht nemen. Wederpartij zal het Product voorzien en voorzien houden van voldoende inrichting en inventaris. Onder nutsbedrijven wordt in deze tevens verstaan soortgelijke bedrijven die zich bezig houden met de levering, het transport en de meting van het verbruik van energie, water etc.

21.3 Wederpartij zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars. Wederpartij mag ten aanzien van werkzaamheden, die betrekking hebben op beveiliging, brandpreventie, airco, elektra, gas en water slechts bedrijven inschakelen waarmee Ondernemer vooraf heeft ingestemd en die ISO gecertificeerd zijn althans gecertificeerd zijn door een met ISO vergelijkbare instelling. Indien Partijen zijn overeengekomen dat bepaalde werkzaamheden aan het Product in opdracht van Ondernemer geschieden, mag Wederpartij die werkzaamheden niet zelf

(laten) uitvoeren. Wederpartij zal zich te allen tijde houden aan de gebruiksvoorschriften die door deze bedrijven worden afgegeven. Eveneens zal Wederpartij de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens Ondernemer gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het Product. Hiertoe behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid, parkeergedrag en het goed functioneren van de installaties.

21.4 Wederpartij mag bij het gebruik van het Product geen hinder of overlast veroorzaken. Wederpartij zal ervoor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

21.5 Wederpartij heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer nodig voor het geheel of gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van het Product, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Wederpartij doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of namens Wederpartij aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan gemaakt zijn, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Tussentijdse beëindiging

22.1 Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst (middels buitengerechtelijke ontbinding) door Ondernemer, zonder dat zij alsdan aansprakelijk wordt jegens Wederpartij, is mogelijk indien:

a) Wederpartij in surseance van betaling verkeert;

b) Het faillissement van Wederpartij is aangevraagd; dan wel,

c) Wederpartij een huurachterstand heeft laten ontstaan.

22.2 Wederpartij is gehouden om Ondernemer te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, ook in geval van faillissement van Wederpartij en in geval van aan Wederpartij verleende surseance van betaling. Tot die kosten en schade worden eveneens gerekend, de verschuldigde huurprijs, btw en overige kosten over de resterende huurtermijn, alle gemaakte en te maken kosten ter incasso van de schade zowel in als buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

Artikel 23 – Aanpassingen door of vanwege Ondernemer

23.1 Het is Ondernemer toegestaan om op, aan of in het Product werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-)eisen of maatregelen van de overheid of nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.

23.2 Het gestelde in artikel 7:220 lid 1,2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en onderhoudswerkzaamheden aan het Product leveren voor Wederpartij geen gebreken op. Wederpartij zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het Product gedogen en Ondernemer daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht te hebben op vermindering van de huurprijs, vermindering van een andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 24 – Onderhuur

Het is Wederpartij niet toegestaan het Product dan wel enig onderdeel daarvan onder te verhuren c.q. aan derden in gebruik af te staan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer.

Artikel 25 – Toegang Ondernemer

25.1 Indien Ondernemer een taxatie van het bij Wederpartij in gebruik zijnde Product wil (laten) verrichten, dan wel wenst over te gaan tot het verrichten van werkzaamheden in, op of aan het Product is Wederpartij verplicht Ondernemer of degene die zich ter zake bij Wederpartij zal vervoegen, toegang te verlenen en tot de noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen.

25.2 Ter uitvoering van het in het eerste lid vermelde zijn Ondernemer en/of alle door haar aan te wijzen personen gerechtigd het Product na overleg met Wederpartij op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur te betreden. In noodgevallen is Ondernemer gerechtigd ook zonder overleg en zo nodig buiten vermelde tijdstippen het gehuurde te betreden.

25.3 Bij voorgenomen wederverhuur of verkoop van het Product voor het einde van de Overeenkomst, is Wederpartij verplicht, zonder enige vergoeding, gedurende minstens twee werkdagen per week, na voorafgaande mededeling van Ondernemer of diens gemachtigde, gelegenheid te geven tot bezichtiging van het Product. Wederpartij zal eventuele "te huur" of "te koop" borden of biljetten aan of bij het Product gedogen.

Artikel 26 – Niet tijdige beschikbaarheid

26.1 Bij het niet tijdig beschikbaar zijn van het Product op de overeengekomen ingangsdatum van de Overeenkomst, doordat het Product niet tijdig gereed is gekomen althans niet tijdig is getransporteerd naar het door Wederpartij opgegeven adres of Ondernemer de door haar te verzorgen vergunningen van overheidswege niet heeft verkregen, is Wederpartij tot de datum waarop het Product hem alsnog ter beschikking staat geen huurprijs verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. De huurprijsindexeringsdatum blijft evenwel ongewijzigd.

26.2 Ondernemer is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor Wederpartij, tenzij haar ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.

26.3 Wederpartij kan uit hoofde van niet tijdige beschikbaarheid zoals in dit artikel bedoeld, geen ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij de te late oplevering is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of grove schuld van Ondernemer en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van Wederpartij in redelijkheid niet verlangd kan worden dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Artikel 27 – Onderhoud en kleine herstellingen

27.1 Voor rekening van Ondernemer is het onderhoud, herstel en de vernieuwing van constructieve onderdelen van het Product, waaronder begrepen: kolommen, balken, bouwvloeren, daken (niet zijnde dakbedekking), platten, muren, buitengevels (m.u.v. mechanische beschadigingen) alsmede onderhoud, herstel en vernieuwing van trappen, traptreden, goten, buitenkozijnen en buitenschilderwerk.

27.2 Voor rekening van Wederpartij zijn alle overige onderhoud, herstel en vernieuwings-werkzaamheden zoals:

a) het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen in de zin van de wet (artikel 7:217 van het Burgerlijk Wetboek), alsmede inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud als bedoeld onder 27.1, een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;

b) alle onderhoud, herstel en vernieuwing aan zaken die niet door of vanwege Ondernemer in, op of aan het Product zijn aangebracht;

c) onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten, zowel binnen als buiten;

d) het onderhoud, herstel en vernieuwing van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering, tenzij het gebrek c.q. de slijtage/schade is veroorzaakt door ondeskundig gebruik;

e) onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, stopcontacten, belinstallaties, lampen, verlichting (inclusief armaturen), vloerbedekking, stoffering, binnen schilderwerk, gootstenen, sanitair;

f) onderhoud, herstel en vernieuwing van leidingen en kranen van gas, water en elektriciteit alsmede van braak- en diefstal preventieve voorzieningen met alles wat daartoe behoort;

g) het onderhoud en herstel (en vernieuwing van kleine onderdelen) van de tot het Product behorende technische installaties, alsmede de vervanging van onderdelen en vernieuwing van installaties zoals de lift-, centrale verwarmings- en hydrofoorinstallatie.

27.3 Voor rekening van Wederpartij zijn onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die door of vanwege Wederpartij uit hoofde van een aan hem door Ondernemer ter beschikking gestelde stelpost, zijn of worden aangebracht. Voor rekening van Wederpartij komt voorts de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als uitwendig, waaronder mede wordt verstaan het

schoonhouden van ramen, kozijnen en gevels van het Product. Voor rekening van Wederpartij komt daarnaast de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonmaken en ontstoppen van putten, goten en alle afvoer/rioleringen van het Product tot aan de gemeentelijke hoofdriolering, het vegen van schoorstenen en het reinigen van ventilatiekanalen.

27.4 Indien Wederpartij na aanmaning nalaat onderhoud, herstel of vernieuwing te zijnen laste uit te voeren – dan wel indien naar het oordeel van Ondernemer deze op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd – is Ondernemer gerechtigd deze terstond voor rekening van Wederpartij te verrichten of te doen verrichten.

27.5 Bij door Ondernemer uit te voeren onderhouds-, herstel-, of vernieuwingswerkzaamheden zal Ondernemer tevoren met Wederpartij overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens

belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van Wederpartij buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Wederpartij.

27.6 Wederpartij is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik en onderhoud van het Product met inbegrip van de daartoe behorende technische installaties. Wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het afsluiten van servicecontracten. Servicecontracten met betrekking tot de installaties dienen vooraf door Ondernemer schriftelijk te worden goedgekeurd.

27.7 Indien partijen overeen zijn gekomen dat de volgens dit artikel voor rekening van Wederpartij komende zaken niet in opdracht van Wederpartij maar van Ondernemer worden uitgevoerd, dan worden de kosten hiervan door Ondernemer aan Wederpartij doorberekend. In een aantal gevallen worden daartoe door Ondernemer onderhoudscontracten afgesloten.

Artikel 28 – Einde Overeenkomst of gebruik

28.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Wederpartij het Product bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik van het Product, aan Ondernemer opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het proces-verbaal van oplevering als bedoeld in artikel 19.4 van deze algemene voorwaarden is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering.

28.2 Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het Product door Wederpartij bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan Ondernemer opgeleverd in de staat die Ondernemer mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale slijtage en veroudering.

28.3 Bij discussie over de staat van het Product bij aanvang van de Overeenkomst, wordt Wederpartij verondersteld het Product in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Het gestelde in de laatste zin van artikel 7:224 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

28.4 Het Product wordt bij het einde van de Overeenkomst geheel ontruimd – met uitzondering van de roerende zaken (waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt: stoffering, meubilair etc.) die Wederpartij van Ondernemer heeft mee gehuurd en bij het einde van de huur derhalve weer aan Ondernemer ter beschikking dient te stellen – en onder afgifte van alle sleutels aan Ondernemer opgeleverd. Wederpartij is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het Product zijn aangebracht op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is Ondernemer geen vergoeding aan Wederpartij verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van Wederpartij worden verwijderd.

28.5 Indien Wederpartij het gebruik van het Product ontijdig heeft beëindigd, is Ondernemer gerechtigd, zich op kosten van Wederpartij toegang tot het Product te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat dit een gebrek oplevert.

28.6 Tijdig voor het einde van de Overeenkomst of het gebruik, dient het Product door Partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door Partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Product worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van Wederpartij komend achterstallig onderhoud, nog voor rekening van Wederpartij dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal dienen te geschieden.

28.7 Indien Wederpartij, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is Ondernemer bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van Wederpartij uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen. Ondernemer zal Wederpartij onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.

28.8 Wederpartij is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het rapport vastgelegde – of nader tussen Partijen overeengekomen – termijn op deugdelijke wijze uit te voeren. Indien Wederpartij geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is Ondernemer gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op Wederpartij te verhalen.

28.9 Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de Overeenkomst, is Wederpartij aan Ondernemer een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs, onverminderd de aanspraak van Ondernemer op vergoeding van de verdere schade en kosten.

Artikel 29 – Klachten

Wederpartij zal klachten schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal Wederpartij de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen, doch in ieder geval binnen 24 uur.

Artikel 30 – Beheerder

Indien door Ondernemer een beheerder is of wordt aangesteld, zal Wederpartij zich omtrent alle met de Overeenkomst verband houdende aangelegenheden met de beheerder verstaan.

Artikel 31 – Overige bepalingen

31.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal Wederpartij bij ondertekening van de Overeenkomst een waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur aan Ondernemer voldoen. Ondernemer is over de door Wederpartij betaalde waarborgsom geen rente verschuldigd. Ondernemer zal de waarborgsom binnen een maand na het einde van de Overeenkomst aan Wederpartij restitueren, verminderd met hetgeen Ondernemer alsdan nog van Wederpartij te vorderen heeft. Wederpartij heeft op zijn beurt geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de door hem gestorte waarborgsom.

31.2 Wederpartij zal voor eigen rekening en risico aan alle wettelijke verplichtingen ter zake het gebruik van leidingwater (met inbegrip van alle regelgeving ter zake Legionella (preventie)) voldoen. Wederpartij vrijwaart Ondernemer ter zake iedere aansprakelijkheid welke verband houdt met het niet voldoen aan de betreffende regelgeving c.q. het gebruik van leidingwater in het Product.

SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN VERKOOP

Artikel 32 – Prijs

32.1 Ondernemer is ook na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om prijsstijgingen van kostenposten van het Product (waaronder begrepen btw-tarieven en koersverschillen) door te berekenen en aldus de geoffreerde (en mogelijk reeds geaccepteerde) prijs te verhogen. In dat geval is Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst binnen twee weken na de aankondiging van de stijging buitengerechtelijk te ontbinden.

32.2 Indien Wederpartij bepaalde (veiligheids)eisen bij de aflevering van het Product door Ondernemer, althans door haar ingeschakelde derden in acht wil laten nemen, dient zij dit tijdig voorafgaande aan de aflevering schriftelijk aan Ondernemer te melden. Ondernemer en/of door haar in te schakelen derden zijn slechts gehouden de door Wederpartij vooraf gestelde (nadere) eisen ter zake de aflevering van het Product in acht te nemen, voor zover dat in redelijkheid van hen kan worden gevergd. Alle kosten in

verband hiermede zijn voor rekening van Wederpartij. Het niet (volledig) in acht nemen van de betreffende eisen zal geen grond voor Wederpartij vormen om zijn medewerking aan de aflevering van het Product te weigeren c.q. uit te stellen.

32.3 Ondernemer is, tot aan de datum van uitvoering van de overeenkomst met Wederpartij, gerechtigd om prijsstijgingen van kostenposten van het Product (waaronder begrepen btw-tarieven en koersverschillen) door te berekenen en aldus een geoffreerde (en mogelijk reeds geaccepteerde) prijs te verhogen. In dat geval is Wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen twee weken na de aankondiging van de prijsstijging te ontbinden.

32.4 Indien Wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst om wat voor reden ook de overeengekome